Vahe Vahian – Don’t grumble

ՄԻ ՏՐՏՄՆՋԱՐ

Մի տրտմնջար, անտէր հոգի,
Թէ չունիս զենք ու պաշտպան.
Գանձերդ չեն խորած ոսկի,
Որ վրադ աչք ուենան։

Հոգիդ անդուռ շտեմարան,
Բերքերդ անկեղծ, անկապուտ.
Բաշխէ առատ եւ անվարան,
Մինչեւ վախճանն օրերուդ։

Վահէ Վահեան, 1967

****************************
****************************
****************************

Here is the English translation…

DON”T GRUMBLE

Don’t grumble, you restless soul,
That you don’t sit in a guarded fortress,
Yes – your pockets are not lined with gold,
But you are free from greed’s grasp.

And so, your soul remains a doorless warehouse,
Your fruit pure, untainted,
Spread it far and wide without hesitation,
Until your final breath.

Vahe Vahian, 1967

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>