Vera Seinian – In the palm of my hand

ԱՓԵՐԻՍ ՄԷՋ

Ափերիս մէջ մի բուռ ցորեն,
Մի բուռ ցորեն ափերիս մէջ,
Ափերիս մէջ հողւորի տենչ,
Ու հողւորի մի բուռ քրտինք,
Մի այդքան էլ հաւատ ու երգ
Ափերիս մէջ…
Հաւաքել եմ հատիկ-հատիկ…
Ու ժպտուն են
Ցորեն ու շեղջ
Հողւորի տաք ժպիտի պէս
Ափերիս մէջ…
Ափերիս մէջ…

Here is the English translation.

IN THE PALM OF MY HAND

A fistful of wheat in my hand,
Glowing, a handful of sun it sits,
A fistful of a farmer’s toil in my hand,
Burning, a handful of his sweat it sits.
The song and melody,
Here in my hand.

I’ve collected it all – bit by bit,
And they look up at me,
The wheat and the grass,
And the farmer’s warm smile,
Here in my hand…
Here in my hand…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>