Vera Seinian – A Song for my Daughter

Աղջկան երգը

Աղբոյր, աղբոյր,
Սարի աղբոյր,
Հովերի հետ
Խօսող աղբոյր,
Գիշեր ու զօր,
Հոսող աղբոյր,
Իմ երգն ես դու,
Իմ սէրն ես դու,
Զուլալ աղբոյր։

Վերա Սեյնեան
Բաքու, 1978

A Song for my Daughter

Over there, do you see?
The fountain,
The mountain spring,
Singing alongside the wind,
My chanting fountain.
Night and day,
Everflowing,
You are my song,
You are love,
My mountain spring…

Vera Seinian
Baku, 1978

Raphael’s “Le vent d’hiver” and an excerpt from a Vera Seinian poem

Here is a song that I fell in love with on a 2008 trip abroad…

I was listening to this song as I translated this poem from Vera Seinian’s 1978 collection “Our blossoming Mountains.” Enjoy – I recommend reading the short poem immediately before playing the song…

Վերա Սեինեանի «Պատկեր»

Շուշան մատներով
Ձմեռը վարդ է
Նկարել տանս
Ապակիներին,
Շուշան մատներով
Ձմեռը փոխեց
Թէ թիւ, թէ տարիք…

“Picture” by Vera Seinian

With her delicate fingers,
Winter drew a rose
on our broad
glass windows.
With her delicate fingers,
Winter has ushered in
a new year for us all…

Vera Seinian – Mountain Spring

ԱՂԲԻՒՐ

Լեռնային աղբիւր,
Սառնորակ, զուլալ,
Դու անմեղութեան
Տիպար եգ կարծես,
Քո ջրից միայն
Թող խմեն նրանք,
Ովքեր աշխարհում
Մաքուր են քեզ պէս։

MOUNTAIN SPRING

Mountain spring,
Flowing, chanting,
You are innocence incarnate
I’d like to think.
May only those
Who are as pure as you
Touch your sweet lips.

Vera Seinian
Baku, 1978

Vera Seinian – The rosehip

ՀՈՆԻՆ

Կարմիր, կարմիր,
Շորեր հագել,
Կարմիր, կարմիր,
Գոգնոց կապել,
Կարմիր շղարշ
Գլխին առել,
Գլխին կարմիր
Պսակ հիւսել…
Նորահարս է
Հոնին ասես։

Here is the English translation.

ROSEHIP

Clothed in
Red, deep red,
Garbed in an apron of
Red, deep red.
A red drape,
Wrapped around her head,
A red crown,
Woven into her hair…
A newlywed – her spring coronation,
Here in our mountains
Here, our rosehip…

Vera Seinian – In the palm of my hand

ԱՓԵՐԻՍ ՄԷՋ

Ափերիս մէջ մի բուռ ցորեն,
Մի բուռ ցորեն ափերիս մէջ,
Ափերիս մէջ հողւորի տենչ,
Ու հողւորի մի բուռ քրտինք,
Մի այդքան էլ հաւատ ու երգ
Ափերիս մէջ…
Հաւաքել եմ հատիկ-հատիկ…
Ու ժպտուն են
Ցորեն ու շեղջ
Հողւորի տաք ժպիտի պէս
Ափերիս մէջ…
Ափերիս մէջ…

Here is the English translation.

IN THE PALM OF MY HAND

A fistful of wheat in my hand,
Glowing, a handful of sun it sits,
A fistful of a farmer’s toil in my hand,
Burning, a handful of his sweat it sits.
The song and melody,
Here in my hand.

I’ve collected it all – bit by bit,
And they look up at me,
The wheat and the grass,
And the farmer’s warm smile,
Here in my hand…
Here in my hand…

Vera Seinian – Rebirth

ԶԱՐԹՕՆՔ

Մի գիշերուայ մէջ,
Վրձինն առած,
Գարունը եկաւ
Մեր այգին մտաւ։

Գարունն իր սրտից
Զմրուխտէ-արեան
Կաթիլներ տուեց
Ծիրաններին։

Մի գիշերուայ մէջ
Գարունը առուին եռանքներ տուեց,
Զգեստներ տուեց ժայռերից կախուած
Մասրենիներին։

Մի գիշերուայ մէջ գարունը մէկէն
Ներկերն իր ամբողջ տուեց աշխարհին։

Վերա Սեինյան, Բաքու, 1978

****************************
****************************
****************************

Here is the English translation…

REBIRTH

One night,
Brushes in hand,
Spring arrived
And entered our garden.

One night,
Spring took her heart and squeezed –
Dripping her blood into our apricots.

One night,
Spring gave the creek new life
And clothed the grey boulders
In a mossy green.

And in this fashion,
Spring shared all of her paints
With mankind…

Vera Seinian, Baku, 1978