Vera Seinian – Rebirth

ԶԱՐԹՕՆՔ

Մի գիշերուայ մէջ,
Վրձինն առած,
Գարունը եկաւ
Մեր այգին մտաւ։

Գարունն իր սրտից
Զմրուխտէ-արեան
Կաթիլներ տուեց
Ծիրաններին։

Մի գիշերուայ մէջ
Գարունը առուին եռանքներ տուեց,
Զգեստներ տուեց ժայռերից կախուած
Մասրենիներին։

Մի գիշերուայ մէջ գարունը մէկէն
Ներկերն իր ամբողջ տուեց աշխարհին։

Վերա Սեինյան, Բաքու, 1978

****************************
****************************
****************************

Here is the English translation…

REBIRTH

One night,
Brushes in hand,
Spring arrived
And entered our garden.

One night,
Spring took her heart and squeezed –
Dripping her blood into our apricots.

One night,
Spring gave the creek new life
And clothed the grey boulders
In a mossy green.

And in this fashion,
Spring shared all of her paints
With mankind…

Vera Seinian, Baku, 1978

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>